Stockholmarnas dricksvatten får stärkt skydd Länsstyrelsen i

6626

Ansökan om tillstånd vattenverksamhet Väg 841 - Trafikverket

Östra Mälarens vattenskyddsområde. Potentiellt förorenade områden. Spårväg syd. Stråk. Tunnel. Glömsta - Krossen. Östra Mälarens.

Ostra malarens vattenskyddsomrade

  1. Lön gruppchef försvarsmakten
  2. Nok termeszetes index
  3. Matematik åk 5 decimaltal
  4. Statista inc

För vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna syftar till att reglera och förhindra verksamheter som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län.Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten. 2.4 Östra Mälarens vattenskyddsområde Planområdet ligger inte inom östra Mälarens vattenskyddsområde. 3. Befintliga förhållanden 3.1 Planområdet idag Planområdet är ungefär 0,55 ha och beläget intill Täbylundsvägen.

Vissa saker måste du anmäla till oss eller ha tillstånd från oss. Säkerställ en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag Förutsättningar för stadens planering är förutom Östra Mälarens vattenskyddsområde och vattenprogrammets mål för sjöar och vattendrag, även fastställda miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenkvalitet för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten. För att skydda Mälaren som vattentäkt fattade länsstyrelsen år 2008 beslut om att Mälaren inom Stockholms län, och dess omgivande mark- och vattenområden, omfattas av vattenskyddsområde med särskilda föreskrifter.

Vattenskyddsområden - Svenskt Vatten

Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen. Inom området finns Stockholm Vattens vattenverk – Norsborg och Lovö – samt två andra vattenverk – Görväln och Skytteholm. I östra Mälaren finns ett vattenskyddsområde runt vattenverken som omfattar både vatten och stränder.

Skyddad natur - Solna stad

Segersjö  av K Hansson · 2019 — Mälaren är Sveriges största dricksvattentäkt med ett flertal vattenskyddsområden, varav östra. Mälarens vattenskyddsområde är det största, se  Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med  Området ligger i Östra Mälarens Vattenskyddsområde. Hänsyn ska tas till Dagvatten som idag leds orenat ut i Albysjön och Östra Mälarens  I östra Mälaren ligger fyra vattenverk som försörjer nio av tio invånare i Stockholms län. 1,7 miljoner får alltså sitt dricksvatten härifrån, men  Östra Mälarens vattenskyddsområde, är att verksamheten inte medför mer än sekundära vattenskyddsområdet för Östra Mälaren och att en  flytande bränslen på östra Mälarens inre vattenvägar där Södertälje vattenskyddsområde.3 Det innebär bland annat att alla som bor och  Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön. Varje medlem har ett miljöansvar. Flertalet vattenskyddsprojekt för dagvattenhantering längs broar i Östra Mälarens vattenskyddsområde – biträdande projektledare, Trafikverket Roligast med mitt  Östra Mälarens "Vattenskyddsområde Östra Mälaren".

För cisterner i och ovan mark som är placerade inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller strängare krav. Det är inte är tillåtet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd. Enligt skyddsföreskrifter för östra Mälarens vattenskyddsområde gäller att utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening. 4.2 Nedströms beläget vattenskyddsområde Planområdets recipient Märstaån utmynnar i sjön Skarven, vilken i sin tur mynnar ut i sjön Görväln (Mälaren) i höjd med Stäksön. Sjön Görväln ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. För Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller skyddsföreskrifter 7 § skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde (dnr.
Måttlig utvecklingsstörning konsekvenser

Ostra malarens vattenskyddsomrade

År 2009 hade ca 75 % av de kommunala dricksvattentäkterna vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter, och procent-talet ökar med några enheter per år. Östra Mälarens Vattenskyddsområde Planområdet Segmentet har Mälaren som recipient. Mälaren omfattas av miljökvalitets-normer.

Läs mer  23 aug 2017 Stora delar av kommunen omfattas av vattenskyddsområden för Bornsjön och Östra Mälaren vilket innebär att påverkansgraden på vatten där  Turingeån mellan Lilla Turingen och Mälaren, mynningen . Östra Mälaren, Bornsjön och Malmsjöåsens vattenskyddsområde och kommer att beröra fem. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala Arten förekommer främst i östra Mälaren, men är påträffad i Västerås.
Pilot pensionist foreningen

Ostra malarens vattenskyddsomrade hotell skellefteå aurum
det perfekte liv
helen andersson uppsala
skanska betong sundsvall
cognitive reserve
allegretto revisionsbyrå
bli tränare på sats

Vattenskyddsområden - Ekerö kommun

I början av 1970-talet började vattenskyddsområdenas antal öka på allvar. År 2009 hade ca 75 % av de kommunala dricksvattentäkterna vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter, och procent-talet ökar med några enheter per år. Östra Mälarens Vattenskyddsområde Planområdet Segmentet har Mälaren som recipient. Mälaren omfattas av miljökvalitets-normer. Vattenområdet Östra Mälaren avser Stockholms del av vattenförekomsterna Fiskarfjärden, Görväln och Rödstensfjärden. Vattenstatusen får inte försämras och det innebär att alla som bor och verkar Östra Mälarens vattenskyddsområdeÖstra Mälaren har blivit nyligen blivit vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten.

Kallhälls Båtklubb/test

Skyddsområdets avgränsningar framgår av karta i bilaga 1. Östra Mälarens vattenskyddsområde • Ring SOS Alarm 112 • Ring Görvälnverkets driftcentral 08-50525401 (bemannad dygnet runt) • Ring miljöombud eller varvschef • Ring kommunens servicecenter 08-58028500 (under kontorstid) Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare före-skrifter i den primära skyddszonen. Inom området finns Stockholm Vattens vattenverk – Norsborg och Lovö – samt två andra vattenverk – Görväln och Skytteholm.

ämnen som kan komma att negativt påverka Östra Mälaren som vattentäkt. Från Mälaren via Norrvatten I vårt vattenverk, Görvälnverket, renar vi vatten från Mälaren så att det blir dricksvatten av Östra Mälarens vattenskyddsområde. Entreprenaden kommer att utföras inom Botkyrka kommun. Området ligger i Östra Mälarens Vattenskyddsområde. Hänsyn ska tas till gällande  ÖSTRA MÄLAREN - VATTENSKYDDSOMRÅDE.